Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково глоби кмета на община Харманли с 500 лв. за това, че със заповед е одобрил подробен устройствен план (ПУП) без проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, съобщиха от екоинспекцията в отчет за дейността си през януари 2023 г. Инспекторите са съставили и акт за реализация на инвестиционно предложение в границите на защитени зони от Екологичната мрежа "Натура 2000" без проведена процедура по реда на Закона за биологичното разнообразие.
През периода РИОСВ е извършила 66 проверки, от които 27 планови и 39 извънредни. При проверките са дадени 24 предписания за отстраняване на установени нарушения или за изпълнение на екологични изисквания. В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 12 замърсени терена на територията на областите Хасково и Кърджали.
Санкциите на екоинспекцията спрямо общини за нарушения на екологичното законодателство не са рядкост в дейността на институцията. През октомври миналата година с актове бяха санкционирани общините Хасково, Кърджали, Харманли Момчилград, Крумовград, Кирково, Ардино и Ивайловград за нарушения, свързани с опазването на водите и за нерегламентирани сметища.