Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решение на Административен съд София – град (АССГ), с което е отхвърлена жалбата на Росина Станославова – кмет на столичния район Красно село, против Решение от 18.08.2021 г. на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ). Това съобщиха от ВАС на интернет страницата си. 
Подателката на жалбата оспорва извода на КПКОНПИ, подкрепен и от АССГ, за наличие на конфликт на интереси при сключен от нея трудов договор с дъщеря ѝ за работа по проект. В качеството на ръководител на проект Росина Станославова е сключила трудови договори с лица, сред които е дъщеря ѝ Г. Станиславова.
Първоинстанционният административен съд е извършил проверка за законосъобразност на всички основания от Административнопроцесуалния кодекс. Установил е, че оспореният административен акт е издаден при спазване на процесуалноправните и материалноправните предпоставки за законосъобразност. Решението е постановено в съответствие с точното тълкуване и прилагане на материалния закон и като законосъобразно и обосновано следва да бъде оставено в сила.
Върховните магистрати приемат, че твърденията на касаторката за допуснати съдопроизводствени нарушения от настоящата инстанция, водещи до ограничаване правото ѝ на защита, са неоснователни. За да се обезпечи защитата на касационната жалбоподателка, по настоящото дело са проведени пет съдебни заседания, като и трите състава, които са разглеждали спора, са се произнесли по направените многообразни искания.
Макар и да не е присъствала в съдебни заседания, касаторката е участвала активно в съдебното производство, следила е внимателно всички процесуални действия по делото, които оспорва непосредствено след извършването им, и за които твърди, че е узнала „инцидентно“. Участието на жалбоподателката в съдебното производство се изразява в многобройни молби с повтарящи се искания (18 бр. молби, внесени до последното по делото заседание и 7 бр. след обявяване на делото за решаване) – за назначаване на правна помощ, за отлагане на делото, за поправка и допълване на протоколи, за спиране на съдебното производство и за отвод.
Съдът е предоставил седемдневен срок за представяне на писмени бележки, но въпреки това бележки относно спора по същество не са представени. Внесени са отново молби за спиране на производството по делото, поправка и допълване на съдебен протокол, отвод и т. н.
Всичко изложено води до извода, че въпреки предоставените от съда възможности за осъществяване на защитата на касаторката по делото, тя използва процесуалните си права за възпрепятстване извършването на надлежните съдопроизводствени действия и своевременното решаване на делото.
Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) установи през юни миналата година конфликт на интереси за кмета на столичния район „Красно село“ Росина Станиславова. Производството тогава е започнало по сигнал. В качеството си на кмет тя е сключила граждански договори с двама адвокати, включително и за участието им в постоянни комисии в Общината, за което им е било изплащано възнаграждение от общинския бюджет. В същото време Станиславова ги е ангажирала да я консултират и представляват пред административни органи и съдилища и в лично качество.