Община Павликени ще подпомогне финансово издаването на технически паспорти, енергийните обследвания и архитектурните заснемания на блоковете, които ще кандидатстват за саниране
Средствата ще бъдат осигурени чрез заем в размер до 200 000 лева, съобщи кметът инж. Емануил Манолов. От финансирането ще се възползват сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани според закона, които ще кандидатстват за безвъзмездно саниране, под формата на безлихвен заем за покриване на разходите за енергийно и техническо обследване. Целта е да се спази крайният срок за кандидатстване - 31 май 2023 г. Предложението беше прието от общинските съветници.
При одобрено проектно предложение предоставените средства ще се възстановяват от полученото финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I" по Националния план за възстановяване и устойчивост.
В случай че кандидатстващата сграда не бъде одобрена за финансиране по горепосочената процедура, получените средства следва да бъдат върнати на общината в срок до 6 месеца. Общинската администрация е водещ партньор в проекта и ще изпълнява неговото административно и финансово управление, както и отчитането му. Подробностите за процедурата ще бъдат публикувани в сайта на общината.