Общинските съветници на Мездра дадоха съгласие общината да кандидатства с проектно предложение по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, съобщиха от Община Мездра. 
Проектът предвижда обновяване на уличното осветление в гр. Мездра и в четири села на общината - Моравица, Игнатица, Руска Бела и Дърманци. За БТА инж. Николинка Кътовска, заместник-кмет „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“, обясни, че от реализирането на проекта ще се възползват близо 12 900 човека, живееща на територията населените места. Общата стойност на инвестицията, ако бъде одобрена, ще е за 481 836 лв.
Процедурата е продължение на вече проведената открита процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.  Сега се дава възможност за финансиране на проектите, включени в списъка с резервни предложения, уточниха още от Община Мездра.