Община Роман се готви да поеме дългосрочен дълг, за да може да изплати наложените й финансови корекции от реализиран проект по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Държавен фонд "Земеделие" и Община Роман по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2004-2020 г. 
Договорът е сключен на 25 октомври 2017 г. и по него са ремонтирани два пътя, които свързват общинския център със селата Струпец и Стояновци за сумата от 3 821 275 лева. При реализацията на проекта са реконструирани 11,630 км общински пътища и принадлежащи към тях съоръжения.
Според кмета Валери Ролански причина за наложените финансови корекции е открита дискриминация в обявената обществена поръчка, където е записано, че могат да кандидатстват фирми, които са строили обекти в България и по този начин е бил ограничен достъпът на фирми от ЕС.
След решението на Общинския съвет кметът трябва да обяви процедура за избор и в последствие да сключи договора за поемане на дълг в размер на 260 000 лв.. Тази сума трябва да бъде погасена с 60 равни месечни вноски. "Обслужването на дълга няма да попречи на функционирането на общината", смята кметът.