Над 240 милиона лева е стойността на сключените 723 договора в област Ямбол по европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014 – 2020 г.  Това каза Деница Цонева, управител на Областния информационен център в Ямбол. Тя информира, че първенец е община Ямбол с 379 изпълнени и подписани договора, следват общините Тунджа, Елхово и Болярово.
Цонева представи и стойността на проектите по общини - над 114 милиона лева са усвоени на територията на община Ямбол, община Тунджа - малко над 28 милиона лева, община Стралджа -над 26 милиона лева, в община Елхово също е приблизително в тази стойност на усвояване, на територията на община Болярово са инвестирани 14 500 000 лева. В област Ямбол най- много са сключените договори по програма „Иновации и конкурентоспособност“ – 396. 
„Това навява на мисълта, че бизнесът е доста подкрепен от европейското съфинансиране, много нови иновации в предприятията са внедрени, производственият капацитет е разширен благодарение на европейските пари. Тази програма продължава и в новия програмен период, така че се очаква тук също много проекти да бъдат подписани в бъдеще“, посочи Цонева.
По програмата за селските райони – в общините Ямбол и Елхово, са реализирани 20 проекта. По програмата „Развитие на човешките ресурси“ на територията на община Ямбол проектите са 68, седем са по програма „Околна среда“, по „Добро управление“ са реализирани 5 .
Най-голяма стойност имат проектите по Оперативна програма „Околна среда“. Те са изключително значими. Тук се включва втората фаза на Интегрирания воден цикъл в Община Ямбол, пречиствателната станция в община Елхово, заяви Цонева.
По програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“ община Тунджа е първенец с осем изпълнени и подписани проекта, по един са в общините Ямбол и Странджа, два в Болярово.
Най-значимият проект като стойност е проектът за Изграждане и реконструкция на водоснабдителната и канализационната система  в обособена територията, която се обслужва от Вик-Ямбол. Стойността е малко над 31 милиона лева, следват Интегрираният проект за водния цикъл в гр. Ямбол и Проектиране и строителство на пречиствателната станция в гр. Елхово.
Бизнесът също е включен с един проект за над 5 милиона лева; изпълнява се от предприятие „Инертни материали“ в Ямбол, добави Цонева. 
"През миналия програмен период имахме единадесет тематични цели на политиката. През периода 2021 – 2027 г. тези тематични цели ще бъдат само пет. От седем оперативни програми в новия програмен период те стават десет. Ще има един регламент на общоприложимите разпоредби на фондовете, които управляват така наречената Кохезионна политика на Европейския съюз.
Докато в миналия програмен период тепърва прохождаха финансовите инструменти, сега ще бъдат много по-широко застъпени. Периодът на допълнителното споразумение беше плюс три години след приключване на програмния период. Имахме възможност до 2023 г. да разходваме средствата. През новия период допълнителните години ще бъдат две – т. е. максимум до 2029 г.
Преди имаше по-малка гъвкавост в разпределението на ресурсите между един инвестиционен проект и друг. Сега се предвижда да можем да прехвърляме средства до 5 процента без одобрението на Европейската комисия, което ни дава по-лесна оперативност на разходите, които ще бъдат разходени. Връща се и междинната оценка на годишните програми. Ще има годишен преглед на резултатите по време на политическия семестър и накрая опростяването на вариантите на разходите ще се разшири, обясни Цонева.