В Омуртаг работят по проект срещу отпадането на деца от училище. Във Второ начално училище „Васил Левски” в Омуртаг се реализира проект „Успехът е пред нас”, съобщи за БТА директорът на училището и ръководител на проекта Вилдан Билялова.
Вече започна изпълнението на мерки за взаимодействие на образователните институции с родители, местни общности и местна власт за подобряване процеса на образователна интеграция и интеркултурно образование на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности. Проектът е финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Целта е формиране у родители и учениците на интеркултурна компетентност, чрез прилагане на базисна компетентност, ориентирана образователна политика за интеркултурно образование, обясни Билялова. 
По думите на директора основният проблем, свързан с целевата група, е отпадането на ромските деца от училище. В момента в учебното заведение се обучават и възпитават 70 деца, а в минали години те са били повече. Една от причините за отпадането е демографска, както и заминаването на децата заедно със семействата им в чужбина. Слабата им конкурентоспособност и липсата на психическа воля и мотивация на децата от този етнос за преминаване в различните нива на образователната система – особено при ІV-V клас.
„Смятаме, че проектът ще се спомогне за реализацията на ефективна образователна интеграция. В рамките на този проект много ясно личи, че обединяването на усилията между родители и учители е сигурен лост за постигането на напредък в образователната интеграция“, казва директорът. Включването на семейството, придобиване на практически умения в дейности, насочени към образователната интеграция на децата от етническите малцинства, е един от механизмите за превенция на риска от отпадане от училище. Повишаването на образователната компетентност на родителите, както прякото им участие в училищния живот, ще повиши активността и отговорността за успешно обучение, както и социалната и гражданската им отговорност.
Преодоляването на културните бариери в общуването и промяна на общественото мнение в подкрепа на качествено образование е гаранция за успешна образователна интеграция. Не може да бъде постигнато включването на децата, ако родителите им стоят встрани от този процес, категорични са от екипа на училището. Заради това тяхната идея е да ги мотивират да участват активно в дейностите на училището и във вземането на решения, които засягат образованието на децата.
Връзките, които ще се изградят между учителите и родителите ще окажат влияние върху децата и тяхното самочувствие, самооценка и умението им за общуване. Ще се създаде чувство за принадлежност на учениците и на родителите; увереност, че учители и родители работят заедно за развитието им. Всичко това ще окаже позитивен ефект върху учебния процес и върху мотивацията на родители и ученици за ефективно участие в училищния живот.
Вече са изпълнени някои от дейностите като седянка „Край огнището“. Предстоят спортно състезание, кулинарна работилница „Кухнята на мама и баба“, посещение на старопрестолния Търновград под мотото „Историята разказа“. Предвидени са и обучения на родители и учители.
Това е поредният спечелен проект от Второ начално училище „Васил Левски”, който ще допринесе за издигане на авторитета на учебното заведение и повишаване мотивацията на родителите на ромските деца и ученици за обхващане и задържане, за подпомагане и подкрепа на децата им в учебния процес и извън него.