Млади хора в неравностойно положение, които не работят, не учат или не се обучават (NEETs), ще имат шанса да се включат в европейска мобилност. Възможност за това дава първата покана по инициативата "Социални иновации +" на Европейския социален фонд, съобщават за БТА от Областния информационен център-Варна. Инициативата има за цел да улесни трансфера и надграждането на иновативни решения към съвременните обществени предизвикателства чрез подкрепа на транснационално сътрудничество и разширяване на най-добрите практики в области като заетост, образование, умения и социално включване в цяла Европа.
Индикативният бюджет на поканата е 15 милиона евро. Безвъзмездната помощ за един проект е от 300 000 до 650 000 евро, като грантът не може да надвишава 80 на сто от общия бюджет. Максималната продължителност на проектите е 18 месеца.
Допустими кандидати са организации - публични и частни, установени в една от държавите-членки на ЕС. Заявления могат да подават само изпращащи организации, като те ще покриват всички разходи, свързани с участниците в мобилността. 
Поканата ще осигури финансиране за дейности в две фази. Първата е с продължителност до 4 месеца и е свързана със създаване на транснационални партньорства със съответните участници в поне една приемаща страна. По време на втората фаза, която може да продължи до 14 месеца, се осъществяват подготовката и провеждането на мобилност на младите хора - престой между 2 и 6 месеца, настаняване, социални дейности и др. На стаж в друга държава трябва да бъдат изпратени най-малко две групи от 8 до 12 младежи. Дейностите включват също проследяване  и професионално ориентиране след престоя им в чужбина, както и разпространение на опит и добри практики на национално ниво.   
Поканата по инициативата "Социални иновации +" ще бъде отворена за кандидатстване до 15 март 2023 г. Всички заявления трябва да бъдат подадени онлайн чрез портала eSINNIS - Информационна система за социални иновации.