Парламентарната комисия по отбрана одобри законопроект за ратифициране на Споразумението за придобиване и взаимно обслужване (BGR-USA-02) между Министерството на отбраната на Република България и Департамента по отбраната на Съединените американски щати, внесен от Министерския съвет.
С приемането на това решение следва законопроектът да бъде гледан в пленарна зала, а при одобрение от Народното събрание, споразумението да бъде ратифицирано със закон. 
От 2001 г. между Министерството на отбраната на Република България и Департамента по отбраната на САЩ е в сила Споразумение за придобиване и взаимно обслужване (US-BU-01). Този документ е основният регламентиращ инструмент за логистичното осигуряване при провеждане на тренировки и дейности, особено във връзка с изпълнение на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между правителствата на двете страни, се посочва в мотивите на законопроекта. 
В текста се уточнява, че споразумението установява основните принципи и процедури за осъществяване на взаимното предоставяне на логистична подкрепа, състояща се в осигуряване на материални средства или подпомагащи дейности за въоръжените сили на двете държави. 
Актуализацията на споразумението от 2001 г. и сключване на ново споразумение – т.н. BGR-USA-02 се наложи поради промени в структурите на двете страни, както и с оглед на гарантиране на правната база за пълноценно прилагане на всички възможности, предвидени в документа. 
С Решение № 142 на Министерския съвет от 2 март 2017 г., изменено с Решение № 292 на Министерския съвет от 1 април 2021 г., беше одобрен проект на Споразумение за придобиване и взаимно обслужване (BGR-USA-02) между Министерството на отбраната на Република България и Департамента по отбраната на САЩ като основа за водене на преговори. В изпълнение на посочените решения са проведени преговорите по проекта на споразумение и същото е подписано на 27 юли 2022 г. в София и на 13 септември 2022 г. в Щутгарт.
Ратификацията на споразумението от Народното събрание се налага с цел максимално използване на предвидените в проекта възможности за логистично осигуряване между двете страни, касаещи разпореждане с вещи - държавна собственост. Споразумението установява специфични форми на разпореждане, документиране и отчитане на предоставянето на съответните ресурси, необходими на насрещната страна за конкретното мероприятие, се казва още в мотивите на законопроекта. 
В текста се посочва, че споразумението предвижда възможност за размяна в натура, предоставяне на подкрепа, включително вещи, срещу получаване на аналогични по стойност такива, както и предоставяне срещу заплащане на стойността на вещта или услугата. Тези механизми се използват като средство за логистично осигуряване и подкрепа между съюзни държави в рамките на НАТО. От друга страна, те не са предвидени в Закона за държавната собственост, който изчерпателно урежда възможностите за разпореждане с вещи в управление на бюджетни структури, което налага предприемане на законодателни мерки, за да може българската страна да прилага споразумението по отношение на предоставяне и получаване на вещи в рамките на логистично сътрудничество, пише още в мотивите на законопроекта.