Служебното правителство одобри изменения в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, с които се въвежда изискването ръководните органи, които са назначени без проведен конкурс, да заемат длъжността за срок до 6 месеца, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Аргументите за това са, че този период е достатъчен за обявяване и провеждане на конкурсна процедура, съгласно закона. До този момент членове на ръководства са били назначавани без определен срок до провеждане на конкурсна процедура.
Предложените изменения регламентират и условията за предсрочно прекратяване на договорите за управление и контрол, и дефинират по-детайлно понятието за системно неизпълнение на служебните задължения. До момента ръководителите на дружества можеха да бъдат освобождавани с този аргумент, без да се прилагат конкретни и обективни мотиви.
Подобряването на правната рамка е свързано с изпълнение на ангажиментите на страната за присъединяването ѝ към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и за изпълнение на Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на България след присъединяване към Валутния механизъм II и на други свързани политики.
Промените целят да се даде ясен хоризонт на управлението на публичните предприятия, да се прекратят възможностите за еднолични кадрови решения, които не стъпват на обективни критерии и да се гарантира експертното начало на органите им на управление.
Сред изискванията за заемащите ръководни длъжности в публични предприятия според Закона за публичните предприятия, управител или член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие може да бъде български гражданин или гражданин на ЕС, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който има завършено висше образование и има най-малко 5 години професионален опит. В закона пише още, че всички членове на органите за управление и контрол се избират и назначават след провеждане на конкурс.