Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към края на 2021 г. в област Шумен възлизат на 120,8 млн. евро, като се отчита ръст на вложенията от 2,4 на сто в сравнение с предходната година. Това показват изнесените днес данни от Териториално статистическо бюро-Североизток, отдел "Статистически изследвания-Шумен".
През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 101,2 млн. евро, или с 2,9 на сто повече спрямо предходната година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) чуждестранните инвестиции са в размер на 5,8 млн. евро.
Сред промишлените дейности с най-голяма стойност на ПЧИ към 31 декември 2021 г. в област Шумен е "Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини" с 43,7 млн. евро. Следва "Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване" с 26,1 млн. евро.
С най-голям обем на ПЧИ в областта е Община Шумен с 69,3 млн. евро.