Обмяната на опит и знание в земеделието между държавите членки е ключова за конкурентоспособността на земеделските производители. Широкото използване на иновации от фермерите е от съществено значение за постигането на устойчив селскостопански сектор у нас. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на срещата на съветниците в земеделието от страните членки на Европейския съюз. Събитието е организирано от Европейската комисия, ГД "Земеделие" и Звеното за подкрепа на ЕПИ АГРИ (Европейско партньорство за иновации в земеделието), като в него участваха експерти от Министерство на земеделието и Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), съобщиха от аграрното министерство.
Целта на събитието е намирането на партньори и работа в мрежа между съветници, земеделски производители, изследователи в подкрепа на подготовката за съветническите мрежи на Хоризонт Европа. Заместник-министър Събев допълни, че за постигането на тази цел, както и за подобряване на взаимодействието по веригата "Научни изследвания - съвети в селското стопанство - земеделски бизнес", основна роля ще играят мрежите и консултантските услуги в рамката на Общата селскостопанска политика (ОСП).
Събев подчерта още, че за България е много важно да развива и повишава капацитета на НССЗ и да поддържа активно сътрудничество на ниво ЕС по отношение на мрежите и консултантските услуги на ОСП. "Други предизвикателства са подобряването на сътрудничеството между земеделските стопани и преработвателния сектор, както и осигуряване на пазарен достъп на дребните фермери чрез развитие на късите вериги за доставки. Местните пазари са от голямо значение за разкриване на икономическия потенциал на регионалните традиционни храни", допълни заместник-министърът. Според него адаптирането към климатичните промени е необходимо да се постигне чрез прилагане на екологични и щадящи климата земеделски практики. Събев отбеляза, че сред целите за България е и развитието на биологичното земеделие, също и насърчаването на иновациите, цифровизацията, модернизирането на консултантските услуги, както и развиването на Системата за знания и иновации в селското стопанство (AKIS).
"Трябва да се намали разликата в доходите между селскостопанския сектор и останалата част от икономиката, както и между малките и средни стопанства в сравнение с по-големите такива", заяви аграрният заместник-министър, подчертавайки, че осигуряването на балансирано териториално развитие, респективно развитие на земеделските стопанства в планински райони и райони с природни или други специфични ограничения, е цел, към която България трябва да се стреми.
В заключение Събев обобщи, че е важно да се създаде рамка за управление на риска и кризите за предотвратяването на природни бедствия, болести и за застрахователни инструменти. "Надявам се, че това събитие ще бъде и добра възможност за създаване на контакти за бъдещи партньорства в областта на консултантските услуги в земеделието и иновациите за постигане на ефективно и модерно земеделие в цяла Европа", завърши заместник-министърът.