Представители на малки и средни предприятия от пограничния регион между България и Гърция могат да се включат в състава на Комитета за наблюдение на програмата. Националният орган на Програмата за териториално сътрудничество Interreg VI A Гърция - България 2021-2027 г. обяви покана към представителите на бизнеса, която е публикувана на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съобщиха от ведомството.
Лицата, желаещи да участват в избора, трябва да са регистрирани или да имат седалище/клон в допустимата програмна област на програмата - oбластите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград на територията на България и регионите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Гърция.
Те трябва да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор. Сред изискванията са и да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на поне една стратегия/програма/политика или на поне един проект, финансирани със средства от Европейския съюз.
В срок до 20 януари 2023 г. всяко заинтересовано малко или средно предприятие може да подаде заявление за участие по програмата. То се изготвя по образеца съгласно Приложение № 1 към настоящата покана и се подава до Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Към писменото заявление се прилагат списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности, които доказват опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми/политики или на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, декларация за обстоятелствата и декларация за лични данни.
В срок до 5 работни дни след изтичане на срока за подаване на заявления, ръководителят на Националния орган уведомява лицата, отговарящи на критериите, и ги кани за излъчат един титуляр и до двама заместници като представители. В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението, представителите на малките и средни предприятия уведомяват писмено ръководителя на Националния орган за излъчените представители, като предоставят информация за техните три имена, организация, телефон за контакт и електронна поща и доказателства за общото им одобрение.
Териториалният обхват  на програмата ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция-България 2021-2027 е идентичен с предходните програми, а именно: областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград на територията на България и регионите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на  Гърция. Общият бюджет на Програмата е 83 953 681 евро, от които 67 162 945 евро (80 на сто) се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 16 790 736 евро (20 на сто) национално съфинансиране от държавите участнички в програмата.
По програмата се финансират проекти по три приоритета: по-устойчив и зелен трансграничен регион (По-зелена Европа), по-достъпен трансграничен регион ( По-добре свързана Европа), по-приобщаващ трансграничен регион (По-социална и по-приобщаваща Европа). Целевите групи и основните типове бенефициенти са национални, регионални и местни власти, както неправителствени публични и частни организации и търговски дружества.