Около 30 % от препратените за медиация дела завършват със споразумение. Това посочи в интервю за БТА адвокатът медиатор Албена Комитова от Сдружение „Център за разрешаване на спорове“. Тя отбеляза, че липсва политика за развитие на медиацията на национално ниво. Според нея е необходимо да се създаде механизъм за контрол на дейността на медиаторите, както и контрол върху организациите, обучаващи медиатори.
„Задължителното участие в процедура по медиация, в рамките на съдебното производство, ще даде възможност на гражданите и търговците да проведат среща при условията на пълна конфиденциалност, в която ще могат на първо място да бъдат изслушани, да анализират истинските си интереси в конкретния спор и да се опитат да намерят решение, което да удовлетворява в пълна степен и двете страни“, заяви Комитова по повод на приетия на първо четене от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията, внесен от Министерски съвет, които ще се гласува на второ четене в правната комисия днес.
По думите й препращането на част от споровете към медиация ще освободи на съда време, това ще доведе и до много по-качествено правораздаване и по-голяма стабилност в обществените отношения.
БТА припомня, че със 154 гласа "за" и 25 "против" парламентът прие на първо четене изменения в Закона за медиацията. Пред народните представители министърът на правосъдието Крум Зарков каза, че медиацията осигурява бързо, евтино и ефективно средство за доброволно разрешаване на спорове и избягване на значително по-продължителната и сложна съдебна процедура. Той допълни, че с приемането на новите текстове натовареността на съдилищата ще бъде регулирана до голяма степен. Промените в Закона за медиацията са част от ангажиментите на страната по Плана за възстановяване и устойчивост. 
 
Следва цялото интервю с адвокат Албена Комитова:
- Какви са основните ползи и негативи за гражданите и съдебната система от промените в Закона за медиацията, приети на първо четене от Народното събрание?
Албена Комитова: Основните ползи, които гражданите и търговците ще получат с новите изменения в Закона за медиацията са на първо място подкрепа в усилията за постигане на споразумение по даден спор. Тя се състои в това, че когато спорът е отнесен към съда, ще имат възможност преди да се даде ход на делото, страните да участват в процедура по медиация, по време на която може да направят опит да се споразумеят и да постигнат взаимноизгодно решение. Тази възможност е безплатна, възнагражденията на медиаторите се поемат от бюджета на съдебната система. В случай, че не бъде постигнато споразумение между страните по конкретния спор, съдебното производство ще продължи по общия ред.
Задължителното участие в процедура по медиация, в рамките на съдебното производство, ще даде възможност на гражданите и търговците да проведат среща при условията на пълна конфиденциалност, в която ще могат на първо място да бъдат изслушани, да анализират истинските си интереси в конкретния спор и да се опитат да  намерят решение, което да удовлетворява в пълна степен и двете страни.
Ползите от медиацията бяха доказани във времето. Препращайки част от споровете към медиация, безспорно ще освободи на съда най-ценния ресурс – време. Това ще доведе до много по-качествено правораздаване и по-голяма стабилност в обществените отношения.
- В момента колко са центровете за медиация и къде? Какво точно предвиждат предложенията за изменение на Закона за медиацията по този въпрос?
Албена Комитова: В предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията е предвидено, че към всеки окръжен съд се създава съдебен център по медиация с териториални поделения към районните съдилища, който организира провеждането на процедурите по съдебна медиация съгласно глава шеста на Закона за медиацията. Предвидено е още, че с решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет могат да се създават самостоятелни съдебни центрове по медиация и към отделни районни съдилища, т.е., ще се вземе предвид специфичната натовареност на всеки съдебен район и ще се вземат мерки за обезпечаването с достатъчен брой съдебни центрове по медиация.
Още през 2010 година към Софийски районен Съд и Софийски градски съд беше отворен първия съдебен център по медиация в България и Европа. Този център беше признат за модел от Европейския парламент с негова Резолюция от 13 септември 2011 г., относно прилагането в държавите-членки на Директивата относно медиацията. През 2015 година се откри съдебен център по медиация и към Съдебен район на Окръжен съд Варна. Той се доказа, като един от най-добре функциониращите съдебни центрове към момента. 
Сдружение „Център за разрешаване на спорове“ реализира мащабен проект в периода 2016-2019 година, в рамките на който бяха обучени над 200 съдии от различни съдебни райони в България, включително и председатели и зам.председатели на съдилища в техники по препращане към медиация. Бяха подкрепени съществуващи съдебни центрове по медиация, развивайки техния капацитет, както и бяха открити нови. 
Към 2020 година имаше над 10 открити съдебни центрове по медиация в цялата страна - София, Варна, Пазарджик, Перник, Бургас, Добрич, Враца, Пловдив, Сливен, В. Търново и др. С приемането на измененията в Закона за медиацията  тези центрове се институционализират и се урежда нормативно тяхното функциониране.
- Какво още трябва да се направи, за да се подобри и улесни процесът по медиация?
Албена Комитова: За съжаление, липсва политика за развитие на медиацията на национално ниво. Необходимо е да има по-добра регулация на услугата, а именно, създаване на механизъм за контрол на дейността на медиаторите, както и контрол върху обучителните организации, обучаващи медиатори. С колегите от различни  медиаторски организации от доста време апелираме към Министерството на правосъдието за създаване на регистър на центровете по медиация, което ще даде възможност за по-добър контрол, събиране на статистика и извършване на анализ и изготвяне на политики в областта на медиацията. 
Гарантиране качеството на услугата е основният елемент за печелене на доверие. Безспорно, добрата професионална подготовка на медиаторите е от ключово значение за успеха на процедурата по медиация.
- Каква част от делата завършват със споразумения, след процедура по медиация?
Албена Комитова: Важно е да отбележим, че статистиката показва различна натовареност на съдилищата не само като брой дела, а и като видове. Това може да се обясни с факта, че всеки район в България има своите социално-икономически особености. Общата статистика за постигнатите споразумения е около 30 % от препратените на медиация дела. Това е доста висок процент, имайки предвид европейската практика. 
Трябва да се има предвид, че сключено споразумение не е основен индикатор за успех на процедурата по медиация. Практиката на съдебните центрове до момента сочи, че дори и да не е постигнато споразумение, самото участие на спорещите страни в процедура по медиация им дава възможност да бъдат изслушани за истински важните за тях в конкретната ситуация неща, да подобрят комуникацията си, както и да изчистят различията по фактите.
- Трябва ли да се обърне повече внимание на обучението на медиатори, как е необходимо да се подобри то?
Албена Комитова: Да, трябва да се обърне много голямо внимание на обучението на медиаторите, защото само добре обучен и подготвен медиатор може да бъде гарант за успешно проведена процедура по медиация. Необходимо е да се завиши контролът върху регистрацията и дейността на обучителните организации. Може би ще е добре да бъде въведен общ държавен изпит за придобиване на правоспособност. Крайно време е в Министерството на правосъдието да бъде създадена структура, която да отговаря за обученията и дейността на медиаторите.  
За медиторите, които ще бъдат вписвани към съдебните центрове по медиация, изискванията за образование, професионален опит, комуникативни и социални умения ще са доста високи. Те ще преминават и допълнително обучение за повишаване на тяхната квалификация.

+X
квалификация
и придобиване на допълнителни знания, относно работата им към тези центрове.
Медиацията е много ефективен способ за решаване на спорове във всички сфери на нашия живот и вярвам, че с общи усилия – на държавата, на съда, на медиаторите и адвокатите, може да се постигне нова, по-спокойна и по-здравословна среда за живот.