25 политически субекта са спазили законовите изисквания за набиране на приходи за предизборните кампании, а две партии и една коалиция са получили средства от нееднозначно определени източници на финансиране.

Това стана ясно след представяне на одитния доклад, извършен от Сметната палата.

В обхвата на одита на Сметната палата са включени 22 политически партии, 7 коалиции и един инициативен комитет. Одитната задача обхваща оценка за спазването на нормативните уредби на ИК, които са за предоставянето на данни за банковата сметка, по която се обслужва предизборната кампания, както и представяне на данни за лицата, отговарящи за счетоводната дейност.

Според доклада изискванията на ИК за представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания и на данни за лица, определени да отговарят за счетоводната отчетност на предизборната кампания, са спазени от 24 политически субекта. Срокът не е спазен от 3 политически партии, една коалиция и един инициативен комитет. Изискващата се информация не е предоставена пред Сметната палата от една партия.

Само една политическа партия не е спазила срока за представяне на отчети за приходите и разходите по време на предизборната кампания, като е закъсняла с 15 дни.

Докладът от одита сочи, че нормативните изисквания за представяне в хода на предизборната кампания не са спазени от 6 политически субекта. Причината е, че те не са представили информация за дарители, вида, целта и стойността на направените дарения.

12 политически субекта не са представили декларации на дарители за произхода на дарените средства, а политическите партии, които не са представили декларации за произхода на средствата, предоставени от техни кандидати са 11. Докладът установява, че неотчетените приходи от две партии и една коалиция са в общ размер на 16 920 лв., а 5 участника не са спазили изискването за получаване на суми над 1000 лв. по банков път.

Одитираните политически субекти са спазили законовото изискване за ограничение на финансирането на предизборната кампания. Установените размери на финансиране на предизборната кампания не надхвърлят записаните в ИК регламенти. Установени са 189 физически лица, предоставили или дарили за предизборната кампания над 1000 лв.

По време на заседанието на Сметната палата бе представен и одитен доклад за финансовото управление на БАН. От него стана ясно, че има нередности при спазването на Закона за обществените поръчки, а във връзка с нарушенията са съставени 27 акта за нарушения в 6 института на академията.

От доклада стана ясно, че за 14 лица няма информация за произхода на дарените пари.

За установените административни нарушения са съставени и съответните актове. Част от тях са съставени преди началото на одита, а по време на одита има общо 82 акта за политически партии. Сред нарушителите има и лидери на политически партии.

Само от 4 политически субекта са постъпили възражения по одита на Сметната палата, като те са от ПП "Българска пролет", ПП "Либерален алианс", ВМРО, ЕНП.

Одитният доклад ще бъде предоставен на обектите на одита, в частта отнасяща се до дейността на определения политически субект, както и на Комисията по правни въпроси в НС.

През тази година Сметната палата излиза с обобщен доклад за разлика от предишни години, когато е имало отделни доклади за всяка една политическа партия.