На пленарната си сесия Икономическият и социален съвет на Република България прие единодушно два основни акта - резолюция по "Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България" и становище на тема "Национални цели и приоритети за справедлив енергиен преход в Енергийната стратегия на България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.", се посочва в съобщение, получено в БТА. Текстовете са разработени по собствена инициатива.
В резолюцията ИСС подчертава, че във финалната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), внесен за разглеждане и одобрен от Съвета на министрите, в сравнение от предходния вариант, се съдържат съществени изменения, които не бяха подложени на дискусия нито със социалните партньори, нито на по-широко обществено обсъждане. Това доведе до включване на неприемливи ангажименти, които могат да имат пагубно отражение върху енергийната сигурност на България, икономиката  и социалната среда и вече пораждат съществено политическо и обществено напрежение, което създава риск за цялостен провал на изпълнението на плана, отбелязва Съветът.
Според ИСС политическата неопределеност на национално ниво, липсата на индикации за сформиране на редовно действащо правителство и евентуални нови предсрочни парламентарни избори създават риск от невъзможност за приемане на част от реформите, предвидени в плана, за които се изискват законодателни промени.
В становището, свързано с Националните цели и приоритети за справедлив енергиен преход на България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., е записано, че ИСС подкрепя целите за постигане на устойчивост и климатична неутралност, като посочва, че е необходимо да се създават условия за устойчив икономически ръст и приобщаващо социално развитие. Според ИСС Законът за енергетиката, както и европейският "Зелен пакт" поставят следните изисквания като основа на стратегията за развитие на енергийния сектор: гарантиране на сигурно енергийно снабдяване на достъпни цени; изграждане на интегриран, конкурентен и цифровизиран енергиен пазар; даване на приоритет на енергийната ефективност и развитие на енергийния сектор, основан до голяма степен на енергия от възобновяеми източници и новите технологии; отчитане на въпросите за социална справедливост и подобряване на качеството на живот на гражданите.
Пълният текст на двата документа може да намерите на сайта на ИСС.