От 1 януари в Закона за местните данъци и такси има добавка, която се отнася до екологичния стандарт на
автомобила. У нас навлезе европейската стандартизация, според която законодателят е определил данъците за 2014
г. В зависимост от годината на производство, данъкът се умножава с установените в закона коефициенти - над 14
години - 1, над 5 до14 години - 1,5, до 5 години - 2,8. Това означава, че най-новите автомобили плащат и най-висок
годишен данък.

Притежателите на по-стари коли, които нямат евросертификати и катализатори и са с мощност на
двигателя над 74KW, също плащат по-високи данъци. За електромобилите се предвижда пълно освобождаване от
данък.

В информационния масив на общинска дирекция „Местни данъци и такси“ вече са отразени
евросертификатите на авмтомобилите. През февруари КАТ предостави на Община Русе информация за коли,
които имат екологична категория 3, 4, 5, 6 и ЕЕV. Те са нанесени в партидите на данъкоплатците и техните
данъци са преизчислени съгласно промените в закона. Ако в дирекцията все още липсват данни, то собствениците
на автомобили следва да представят документ, от който да е видно съответствието на превозното средство с
определената от производителя екологична категория, който ще бъде отразен в базата данни.

Досега колите с мощност на двигателя до 74 киловата, снабдени с катализаторни устройства плащаха
с 50% намаление данъка на превозното средство. С промяната в нормативната база, когато автомобилът е с
мощност на двигателя до 74KW /100к.с./ и е снабден с действащо катализаторно устройство, несъответстващо на
екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4” „Евро 5” „Евро 6” и „ЕЕV” заплащат данъка с намаление от 40%, съгласно
решение на Общински съвет - Русе.

От МДТ информират, че всеки може да провери задължението си за МПС - https:// mdt.ruse-bg.eu/ImeonWeb/

От дирекцията припомнят, че плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и
данъка върху превозните средства за 2014г. започна от 1 март. То се извършва на две равни вноски от 1 март до 30
юни и до 30 октомври. На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци
и данъка върху превозните средства в срок от 1 март до 30 април, се прави отстъпка от 5 на сто.

За невнесените задължения по ЗМДТ от минали години се начисляват лихви за просрочие и за същите
се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП и Частни съдебни изпълнители. Лицата, които
са се освободили от собственост на недвижими имоти или МПС, следва да подадат уведомление за закриване на
тези партиди, с което да се преустанови начисляването на недължими данъци и лихви върху тях.