С 16 894 846 лв., отпуснати от правителството по Националната програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", ще бъдат изплатени обезщетения за педагогически специалисти и персонал в системата на образованието. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).
С тях ще се компенсират 1206 педагогически специалисти и 608 души от непедагогически персонал в общински детски градини и училища. Средствата са за месеците септември-октомври 2022 г.
Обезщетения се изплащат при намаляване на числеността на персонала в образователните институции, при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.
Финансирането e за сметка на разходите за национални програми, планирани по бюджета на МОН.
Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област три -  "Мотивирани и креативни учители", на Стратегическата рамка за развитие на образованието,  обучението и ученето в Република България (2021-2030). Целите на програмата са за повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Тя цели да се повиши и привлекателността на учителската професия.
Програмата обхваща всички държавни и общински детски градини и училища, центрове за подкрепа на личностното развитие, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Логопедичен център в София.