Правителството одобри 1 200 000 лева за изпълнението на Националната научна програма "Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия" за 2022 г., съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.
Програмата е одобрена през 2018 г., a срокът за изпълнението й е до края на 2023 г. Тя е насочена към провеждане на научни изследвания в областта на опазване на околната среда с цел осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението в страната. Изследванията се осъществяват от 14 института на БАН, от пет института на Селскостопанската академия към Министерството на земеделието, храните и горите, от шест висши училища и от Националния център по обществено здраве и анализи.
Чрез изпълнението на програмата се цели също преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система, консолидиране на научноизследователския потенциал, споделено използване на изградена инфраструктура, концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми и избягване на двойното финансиране.
В мотивите за необходимостта от програмата се посочва, че България, като всяка страна, е изложена на редица природни опасности и рискове, чиито негативни последици оказват съществено въздействие върху околната среда и населението, промишлеността, инфраструктурата, културното наследство и др. Постигането на устойчиво икономическо развитие в хармония с околната среда зависи в много голяма степен както от формулирането и провеждането на адекватни политики за опазване на околната среда, така и от ефективното управление на риска от природни бедствия. При това е жизнено важно да се осигури съгласувано и взаимно допълващо се изпълнение на политиките за намаляване на риска от бедствия, смекчаване на последиците и адаптиране към промените в климата и опазване на околната среда.