В рамките на мандата на служебния кабинет не са правени промени в бюджета на интервенции за обвързано производство в сектор "Животновъдство", който възлиза на 626,5 млн. лева. Индикативните ставки със съответните бюджети за отделните интервенции са определени на база на оторизирани плащания за брой животни от Кампании 2017, 2018 и 2019 и прогнозни за 2020 и 2021. Това уточниха от Министерството на земеделието (МЗм) по повод разпространението на информация в публичното пространство по отношение на подпомагането на земеделските стопани в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023-2027г. (СПРЗСР) в сектор "Животновъдство".
От аграрното ведомство припомнят, че бюджетите и конкретните ставки за подпомагане на земеделските стопани по интервенциите, включени в СПРЗСР, са определени и публикувани в Проекта на Стратегическия план, изпратен на 25 февруари 2022 г. на Европейската комисия (ЕК). Следват получените през май 2022 г. коментари на ЕК по внесения от страната ни проект, които са отстранени в диалог със службите на Комисията и СПРЗСР е официално предаден на ЕК на 9 ноември 2022 г.
В частта на Обвързаното с производството подпомагане за сектор "Животновъдство" коментарите на ЕК, касаещи финансовите параметри, бяха единствено относно процента на отклонение от средните ставки, приложими за всички интервенции по директните плащания. Промяната е наложена от изискването на ЕК, представено по време на преговорния процес, максималното отклонение от определените средни ставки за интервенциите по директни плащания да не надхвърля 20 процента. Адаптирането на интервенциите, в резултат на отразените бележки от ЕК, не засяга разпределението на бюджетите, а само процента на максималното отклонение от средните ставки, което дава възможност на животновъдите с допустими животни да получат по-високи ставки, заявяват от МЗм и подчертават, че точният размер на ставките може да бъде определен след подаване на заявленията за подпомагане и отчитане на допустимостта на броя на животните за Кампания 2023.
Към становището си аграрното министерство прилага таблици, от които се вижда, че се прилага различна модулация на ставките - през 2023 модулацията на ставките се прилага за първите 150/300 животни в стопанството с по-висок размер на подпомагането, а през 2021 г. модулацията се прилага за първите 50/200 животни в стопанството. "Различната модулация е един от компонентите, който съществено влияе върху размера на ставките, като този подход е заложен в СПРЗСР още при подаването му през февруари 2022 г., а не от служебното правителство", припомнят още от МЗм, обяснявайки, че целта на промяната на нивата на модулация на ставките е била да бъдат обхванати малките животновъдни стопанства, както и средните такива, като също така през новия програмен период ще се подпомогнат и по-голям брой животни с по-висока ставка.
От таблиците се вижда също, че при различната модулация, заложена от редовния кабинет през февруари 2022 г., ставките, предвидени в СПРЗСР за интервенциите за автохтонни породи и такива в планински райони намаляват спрямо настоящия програмен период – последна завършена кампания 2021. Намаление има и при обвързаното с производството подпомагане за млечни крави включени в развъдни програми. За всички останали интервенции в сектор "Животновъдство" ставките в СПРЗСР от февруари месец са по-високи в сравнение с последната завършена кампания (2021 г.).
Министерството на земеделието съобщава, че във връзка с правилата на ЕК за одобрение на Стратегическите планове служебното ръководство не може да извършва промени към настоящия момент относно определените ставки. "Поради това и в защита на сектор "Животновъдство" служебният кабинет предприе бързи действия за подготовка на Първо изменение на СПРЗСР през 2023 г. То ще се базира на изготвени от МЗм технологични карти, които ще имат нова методика за определяне на ставките за различните видове животни, и ще бъдат обсъдени с членовете на Консултативния съвет по "Животновъдство", преди да бъдат официално утвърдени и внесени", заявяват от ведомството. 
По отношение изготвянето на СПРЗСР от МЗм уточняват, че консултациите със заинтересованите страни са проведени съгласно изискванията в рамките на заседанията на Тематичната  работна група (ТРГ), която е провела 23 заседания. На участниците предварително са били изпратени разработените интервенции в секторите "Животновъдство" и "Плодове и зеленчуци". Финансовият план, към СПРЗСР е представен на 20-ото заседание на ТРГ, проведено на 20 февруари 2022 г., като не са постъпили писмени становища от заинтересованите страни в сектор "Животновъдство". 
От МЗм допълват, че в рамките на СПРЗСР, българските животновъди освен до инструментите на обвързана подкрепа и "Агроекологични плащания" имат достъп и до други инструменти в СПРЗСР, като например еко схеми и интервенции за засилване пазарната ориентация и присъствие на животновъдите. Ставките по интервенциите по еко схемите и околна среда и климат са изчислени от нает външен изпълнител. Те са изготвени от Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия.
След одобрението на Проекта на СПРЗСР от Министерския съвет и след изпращането му на ЕК, Стратегическият план беше публикуван на 1 март 2022 г. за 30-дневни обществени консултации със заинтересованите страни. Получените становища в рамките на този срок от представителите на сектор "Животновъдство" не се отнасят до определените за подпомагане ставки и бюджети по интервенциите, насочени в този сектор, заключват от Министерство на земеделието.