Община Разград подкрепя финансово 23 читалища за реализиране на проектни дейности, съобщиха от общинската администрация.
Средствата в размер на 15 000 лв. за подпомагане на културните средища са от собствени общински приходи и през тази година са с 50 процента повече от предходната. Парите са заложени в Годишната програма за развитие на читалищната дейност. Разпределението им е на база подадени проектни предложения от читалищните ръководства, обясни пресаташето на Общината Радка Минчева. 
За подкрепа на свои разработки пред Общината са кандидатствали 24 читалищни ръководства, а одобрение са получили 23. Финансовата помощ за седем от културните институти е за закупуване на носии или елементи за носии, сценично облекло и реквизит. На пет читалища са отпуснати средства за нова компютърна техника и периферни устройства. Пет са и културните институти пожелали да обновят офис обзавеждането и оборудването. Четири читалища са получили финансова подкрепа за закупуване на озвучителна и осветителна техника, а на други две са отпуснати пари за подпомагане организирането на чествания на годишнини, празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти.
Община Разград е сред малкото в страната, които дофинансират читалищната дейност със средства от местни приходи. Управата е с дългогодишни традиции в опазването и съхраняването на културното наследство и високо цени значимостта и стойността на читалищата като съвременни културно-образователни информационни центрове, които съхраняват традициите на населените места и пазят живи паметта и духа на народа. 
За БТА Даниела Петрова, старши експерт в Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища” в Разград посочи, че процедурата се е оказала добра практика, както за мотивиране на читалищата в търсенето на допълнително финансиране, разработване и кандидатстване с проектни предложения, така и за модернизиране, разширяване и разнообразяване на дейността им. Тя изказа своите благодарности към ръководството на Общината за това, че са повярвали в идеята, подкрепили са я и вече за поредна година продължават да заделят средства за подпомагане на читалищната дейност.