Изменени са Насоките за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт" на Националния план за възстановяване и устойчивост. Намалени са  изискваният клас на енергопотребление на сградите от "А" на "B", както и минималните прагове на заявените средства по всеки индивидуален проект за сгради за административно обслужване, за обществено обслужване в областта на културата и изкуството, и за спорт от 200 000 лева на 50 000 лева, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
Въведено е задължително съфинансиране от кандидата чрез поемане със собствени средства на разходите, свързани със строително-монтажни работи, произтичащи от нормативни изисквания за безопасната експлоатация на сградите, и предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата. Ще се изисква финансово участие на кандидата и за нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация строително-монтажни работи. Например за дейности по отстраняване на локални дефекти и повреди, ненарушаващи общата конструктивна устойчивост, но създаващи опасност за преките ползватели или неотстраняването, на които би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще. Съфинансиране ще се изисква също и за строително-ремонтни работи по осигуряване на пожарна безопасност, ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда).
Общият размер на средствата по процедурата е 408 414 609,60 лева с ДДС, от които 68 069 101,60 лв. ще се осигурят от държавния бюджет. Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата /партньора и са платени от 1 февруари 2020 г. до 30 юни 2026. Планираната продължителност на всяко предложение, включително предвидените дейности, не може да надвишава 30 месеца и трябва да бъде до 30 юни 2026 г.
Близо 285,9 млн. лв. от общия ресурс могат да бъдат инвестирани в енергийна ефективност на държавни и общински административни сгради, ползвани от административни структури и органи на изпълнителната власт и техните териториални звена, вписани в административния регистър. Музеи, библиотеки, читалища, художествени галерии, кинозали, концертни, оперни, театрални, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др., които са държавна или общинска собственост, ще бъдат подкрепени с над 61 млн. лв. Над 61 млн. лв. са и средствата за обновяване на държавни или общински спортни и тренировъчни зали, спортни бази, многофункционални зали за провеждане на спортни мероприятия и други. В обхвата на процедурата не попадат сгради от образователната, социалната и здравната инфраструктура, такива ползвани от банки, складове, хранилища, гробищни паркове. Не са допустими още спортни и детски площадки, физкултурни салони, училищна спортна база, хижи. 
С предложения за изпълнение на инвестиции могат да кандидатстват общини, областни администрации, министерства, централни и териториални администрации. При смесена собственост се допускат партньорства. Мерките за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на енергийно обследване. Задължително е постигането на клас на енергопотребление минимум "В" след изпълнение на енергоспестяващите мерки и минимум 30 на сто спестяване на първична енергия за всяка сграда. С приоритет ще бъдат предложенията за изпълнение на инвестиция за енергийна ефективност в съчетание с използването на възобновяеми енергийни източници. Ще се изисква съоръжението за производство на енергия от възобновяеми източници да бъде собственост на кандидата, а осигурената енергия да се ползва единствено за собствено потребление. 
Дейностите по процедурата ще се осъществяват на база на предварително извършено разпределение на средствата по място на изпълнение на инвестицията в 10-те големи градски общини, 40 градски общини и 215 общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г.
Проектодокументът може бъде намерен на интернет страницата на МРРБ в "Проекти по НПВУ", "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд". До 1 декември 2022 г. по официален път или на електронна поща [email protected] могат да бъдат подавани коментари и предложения по актуализирания проект. Промените са направени след двукратно проведени обществени обсъждания и консултации с Европейската комисия.