Създаване на национална информационна система и национален регистър за случаите на домашно насилие на територията на страната и по отношение на български граждани в чужбина, потърсили помощ и подкрепа, предвижда законопроект за промени в Закона за защита от домашното насилие, разработен в Министерството на правосъдието (МП). Достъп до данните ще имат МВР, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и органите на съдебната власт.
Това посочи служебният заместник-министър на правосъдието Юлия Ковачева, която представи предложенията на МП за промени в закона по време на кръгла маса, посветена на насилието над жени, организирана от фондация "Асоциация Анимус". Форумът е под наслов "Активни срещу насилието над жени. Любовта не боли! Говори! Помогни!". Поводът е 25 ноември - Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените.
Юлия Ковачева изрази надежда, че Народното събрание ще подкрепи предлагания законопроект, а Министерството на финансите - финансовата обосновка, така че той да стигне до парламента, заедно с внесения вече законопроект от депутата Надежда Йорданова. 
В документа за първи път се формулира цел на закона - да се даде бърза и ефективна защита и да се осигури помощ и подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие или в риск, и да упражни превантивно и възпиращо въздействие върху извършителя на насилието, отбеляза заместник-министър Ковачева. 
Променя се понятието за домашно насилие с цел синхронизиране с формите на домашно насилие според европейските актове. Предлага се допълнителен механизъм за защита, като се предвижда, че домашно насилие може да се извърши чрез действие или бездействие. Това дефиниране цели да намали случаите на домашно насилие над малолетни  и непълнолетни деца, упражнявани от единия родител пред другия, без той да предприема действия, както и случаите на домашно насилие над уязвими лица, които са в безпомощно състояние вследствие на тежко увреждане, заболяване или са поставени под запрещение, посочи Ковачева.
Според законопроекта се улеснява достъпът до правосъдие, като се предвижда в срок до 24 часа държавните, общинските органи, лечебните заведения, юридическите лица, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашно насилие да препратят молба по искане на пострадалия за образуване на производство по издаване на заповед за защита до районен съд.
Разширява се кръгът на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита, посочи Ковачева. Увеличават се и мерките за защита, които могат да се налагат от компетентните органи. Предлага се въвеждане на нови мерки за защита от домашно насилие, като забрана на извършителя да осъществи контакт с пострадалия под каквато и да е форма,  включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща, забрана за издаване за разрешение за придобиване на оръжие, задължаване на извършителя на насилието да посещава програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева, насочване на пострадалите за ползване на специализирани услуги за защита и подкрепа, помощ за деца, свидетели или жертва на насилие. Предвижда се мерките да се налагат за срок от 3 до 18 месеца.
Разширява се също кръгът на лицата, които могат да инициират образуване на производство пред съда по издаване заповед за защита и се улеснява достъпът до правосъдие. 
Предвижда се и създаването на Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие като специализиран постоянно действащ орган за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие.
Омбудсманът Диана Ковачева каза на форума, че закон за борба с домашното насилие е абсолютният минимум за защита на хора - жени, деца, мъже, които са жертва на домашно насилие. Очаквам промяна в обществените нагласи, да има чувствителност и разбиране за това, че не е нормално да бъдеш бит, психически тормозен. Очаквам жертвите да не мълчат, а да говорят, но това никак не е лесно, защото, когато говориш, е добре да има кой да те чуе и някой да може нещо да направи, каза омбудсманът. 
Според евродепутата Сергей Станишев би трябвало политиците у нас да вземат максимално бързи мерки в борбата срещу домашното насилие и нещата да започнат да се променят по-радикално. Той коментира, че не е очаквал, че темата за борба с домашното насилие ще бъде толкова разделителна. Станишев отбеляза още, че е важно да се промени цялостното отношение и среда в нашето общество по проблема. 
Според статистически данни, включени в доклад на фондация "Асоциация Анимус", от началото на годината до 31 август постъпилите за контрол в районни управления на МВР, издадени от районните съдилища заповеди за защита, са 2382, от тях 706 са за постоянна защита, а 1679 - за незабавна защита. Данните показват, че за този период пострадали от домашно насилие са 2070 жени, 682 деца и 273 мъже. Извършители на престъпленията са 2120 мъже и 209 жени.
По проекта на  "Асоциация Анимус“ са обучени 113 полицейски служители по темата за домашно насилие в областите София град, Сливен, Силистра и Смолян, 5 жени станаха посланици за каузата срещу домашното насилие.