Промени в начина на класиране на деца за прием в общинските детски градини и яслени групи в Наредбата за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора бяха одобрени на второ четене на днешната редовна сесия на Общински съвет Стара Загора. 
Класирането на децата в детските заведения вече ще бъде по настоящ адрес на детето, а не, както досега, на заявителя. Според приетия документ класирането на децата в електронната система за прием няма да бъде обвързано с поредния номер на подаденото заявление. За всяко класиране ще се прилага процедура по генериране на случайни числа, като при равен брой точки и трудова заетост на родителя децата ще се подреждат във възходящ ред по случайно число. Това ще доведе до отпадане на субективен фактор при класиране.
Сега някои родители са в невъзможност в точно определен ден и час да подадат заявление за кандидатстване в електронната система за прием, за да получат по-малък входящ номер, от което при прилагане на сегашните правила в много голяма степен зависи класирането на детето им в предпочитаната детска градина и яслена група в детска градина. С предложението за изключването на поредния номер на подаденото заявление като фактор при приема на децата се осигурява равнопоставеност на всички подали заявление за прием, без да се отчита времето на регистриране на заявлението. От друга страна се решава и техническият въпрос за минимизиране на случаите на сривове в електронната система и затруднения при регистрацията при подаването на множество заявления по едно и също време, обясни началникът на отдел "Образование" Станимира Димитрова. Тя уточни, че за 2022 година са минали всички класирания за прием в общинските детски градини.
Предстои временно да бъде спрян достъпът до електронната платформа за регистрация и редакция на заявления за участие в класиране за постъпване в детски градини, яслени групи в детски градини. Традиционно в началото на 2023 година системата ще бъде отворена за регистрация на нови заявления. През 2023 година ще може да се регистрират заявления за прием в детски градини и за децата, които през нея навършват 3 години, т.е. родените през 2020 година.