Законопроект за ратифициране на Изменение номер 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и на Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) между Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) прие на първо гласуване ресорната парламентарна комисия. С предложението се удължава работата по подписания през 2018 г. документ, чийто краен срок е до 5 декември тази година. С одобрението на внесения от Министерския съвет проект, действието на споразумението се удължава с една година.
Целта е предоставяне на съдействие на МОСВ за разработване на вторите ПУРН и третите ПУРБ в съответствие с изискванията на директивите за водите и за управлението на риска от наводнения, заяви служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова пред депутатите.
Тя потвърди, че има забавяне по изпълняване на дейностите. И добави, че се очаква до 15 декември финален вариант на проекта за ПУРН, който да бъде подложен за обществено гласуване. 
Споразумението се финансира със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г., предоставени чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.