В България са проучени, утвърдени и заведени на отчет запасите и ресурсите на общо 166 вида подземни богатства – седем вида енергийни суровини (твърди горива, нефт, газ и кондензат), 12 вида метални полезни изкопаеми (руди), 79 вида неметални полезни изкопаеми (индустриални минерали) и 68 вида скално-облицовъчни и строителни материали.

Обезпечеността на страната със запаси и ресурси, разчетена въз основа на осъществения през годината добив (без нефта и природния газ), е достатъчна при сегашните потребности.

Този извод се съдържа в Баланса на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства на България към 1 януари 2013 г., приет за сведение от Министерския съвет на днешното му заседание. В баланса, изготвен от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, за всяка група и вид подземни богатства по участъци, находища, области и общо за страната, са показани състоянието на количеството и качеството на запасите и ресурсите към началото на изтеклата и към началото на текущата година; измененията на запасите и ресурсите в резултат на добива, допуснатите експлоатационни загуби и обедняване (замърсяване); увеличението и/или намалението на запасите и ресурсите в резултат на проучване, преизчисление или преоценка.

Националният баланс е изготвен въз основа на представените през периода 2012-2013 г. геоложки отчети и доклади от концесионерите и от титулярите на разрешения за търсене и проучване, както и от държавните търговски дружества.

В сравнение с 2011 г. през 2012 г. се очертава тенденция към увеличаване добива на златосъдържащи руди, задържане нивата на добитите количества при медни и оловно-цинкови руди, каолиновата суровина, каменна сол и др. и намаляване нивата на добитите количества въглища и природен газ, бентонитова суровина, манганови руди и др.

През 2012 г. в Специализираната експертна комисия са разгледани, приети и утвърдени запасите и ресурсите на общо 56 находища на подземни богатства. От тях 35 са новорегистрирани, в т. ч. на строителни материали – 21, на скално-облицовъчни материали – седем, на неметални полезни изкопаеми – три, на твърди горива – едно, и на метални полезни изкопаеми – три.

Националният баланс се съхранява в Националния геоложки фонд към дирекция "Природни ресурси и концесии" на МИЕТ и може да се ползва по установения законов ред от компетентните ведомства и от всички заинтересовани физически и юридически лица.