Съобщение за нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, ЕТАП II - “Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“ по ул. “Света Петка“, на 26.10.2022 г. от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на следните потребители: по ул. „Света Петка“ в участъка от ул. “Свети Димитър Басарбовски“ до ул. „Света Петка“ №24, включително и по ул. “Даскал Тони“ и „Даскал Христаки“ .

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „ВиК“ ООД − Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.