В периода между последните две преброявания (2011 г. - 2021 г.) населението на област Търговище е намаляло с 22 674 души или с 18,8 процента. Към 7 септември 2021 г. в областта живеят 98 144 души, като жените са  50 398 (51,4 на сто), а мъжете - 47 746 (48,6 процента), според данните на Териториалното статистическо бюро – Североизток. На 1000 жени се падат 947 мъже.
Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на областта, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.
Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията е отрицателен, като най-голямо е намалението в броя на населението през 2021 г. (-1822 души), посочва Боян Бончев - главен експерт в отдел „Статистически изследвания” – Търговище. 
Към 7 септември 2021 г. населените места в областта са 194, от които градовете са 5 и 189 села. В градовете живеят 55 067 души или 56,1 на сто, а в селата 43 077 души или 43,9 процента от населението на областта. Специалистите допълват, че териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.
Населените места в областта без население са пет – в община Антоново. Това са селата Калнище, Крайполе, Къпинец, Манушевци, Тиховец.
През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области у нас. За област Търговище то е 18,8 на сто, което е над средното за страната (-11,5 процента).