Председателят на парламентарната група на Демократическата партия (ДП) Енкелейд Алибеай представи инициативата на ДП за изменение на закон №. 8457 от 11.02.1999 г. „За държавната тайна и класифицираната информация” на заседанието на парламентарната Комисия по правни въпроси, държавна администрация и права на човека, с което започна разглеждането на два законопроекта, предаде специално за БТА албанската агенция АТА.
„Предложих следните промени в законопроекта за класифицираната информация. В член 10, озаглавен „Категории за класификация“, след буквата „о“ се добавя точка 2, която съдържа следното: По изключение документите на бившата Държавна сигурност и Министерството на вътрешните работи на Народна социалистическа република Албания се считат за декласифицирани за период 29 ноември 1944 г. до създаването на Националната информационна служба, SHIK, 2 юли 1991 г., които са достъпни във всички архиви на архивната мрежа на Република Албания. От прилагането на тази разпоредба са изключени документите на бившата Държавна сигурност, които са свързани с отношенията между държавите и националната сигурност“, каза той.
Алибеай предложи в член 22, озаглавен „Разсекретяване“, след точка 4 да се добави точка 4/1 със следното съдържание: „С влизането в сила на този закон всяка институция на публичната администрация има задължението да публикува биографията на документите на бившата Държавна сигурност на Министерството на вътрешните работи на Народна социалистическа република Албания за периода 29 юли 1944 г. до 2 юли 1991 г., напълно разсекретени съгласно предишния член 10, точка 2 от този закон. Всеки има право да се запознае с документите на бившата Държавна сигурност и да поиска копие от тях по реда на закона за правото на информация.
„Това е вече транспонираната поправка в законопроекта, който правната комисия обсъжда. 31 години след падането на комунистическия режим албанските граждани имат право да научат пълната истина за най-безмилостната и нехуманна диктатура не само в историята на Албания, но и в Европа и извън нея. Истината за това какво е бил и представлявал комунистическият режим не може да бъде напълно разкрита, ако не бъде извадена на светло тази тъмна част от историята на бившата Държавна сигурност. Оповестяването на тези документи ще послужи и като историческа памет на албанския народ, така че подобни структури да не се повтарят в бъдеще. Албанците не са злопаметни и отмъстителни, хората, които са били репресирани, не търсят отмъщение, всичко, което търсят, е правото да знаят истината “, каза Алибеай.
(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА без намеса в текста съгласно договора за сътрудничество между агенциите)