Безплатен онлайн достъп на нотариусите до електронния регистър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), чрез който ще се облекчават сделките с имоти – това са част от промените в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), съобщиха от МИП.

Друга възможност, която измененията предвиждат е общините сами да финансират изготвянето на кадастрални карти. В АГКК работят за намаляване или отпадане на таксите за граждани и бизнеса. Вече е прекратено и заплащането на такси от страна на общините.

През тази година ще започне интегрирането на картите на възстановената собственост (КВС) от земеразделянето в кадастрални карти, а земеделските земи, които имат своя кадастрална карта, ще бъдат включени към електронния регистър. От АГКК планират опорните геодезически точки и мрежи да се ползват без заплащане. Изготвянето на кадастрални карти и регистри е елемент от електронното правителство. Създаването на електронен регистър и цифров архив на съществуващите географски, картографски и кадастрални данни към АГКК гарантира максимална сигурност за собствеността на българските граждани и абсолютна точност по отношение на границите на имотите.

Към момента едва 18 % от територията на страната е покрита с кадастрална карта. След създаването на кадастрални карти и регистри на земеделските земи и с превръщането на КВС в кадастрална карта нейният обхват ще нарасне до 50 %.