Индексът на промишленото производство нараства с 0,9 на сто през юли 2022 г. спрямо предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени, съобщи Националният статистически институт. През юли 2022 г. е регистриран ръст със 17,7 на сто на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година.
Увеличение спрямо предходния месец е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 12,7 на сто, в добивната промишленост - с 3,9 на сто, а намаление в преработващата промишленост - с 1,6 на сто.
По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - със 17,8 на сто, производството на тютюневи изделия - с 16,9 на сто, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 10,7 на сто, производството на лекарствени вещества и продукти и производството на метални изделия, без машини и oборудване - по 8,1 на сто.
Съществено увеличение е регистрирано при: производството на превозни средства, без автомобили - с 10,1 на сто, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 9,1 на сто.
Ръст спрямо юли 2021 г. е отчетен при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 51,7 на сто, добивната промишленост - със 17,9 на сто и преработващата промишленост - с 12,1 на сто.
По-съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 50,6 на сто, производството, некласифицирано другаде - с 44,3 на сто, производството на превозни средства, без автомобили - с 32,7 на сто, производството на напитки  - с 29,7 на сто.
Намаление е регистрирано при: производството на тютюневи изделия - с 20,7 на сто, обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 11,3 на сто, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 4,4 на сто, производството на химични продукти - с 4 на сто, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2,7 на сто.