През второто тримесечие на 2022 г., както и през предходните две тримесечия, делът на българите, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок - над 75 на сто. С известни затруднения са 37,1 на сто от анкетираните, 28,5 на сто определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12,9 на сто - като много трудно.
Данните са от допълнителна анкета на Националния статистически институт към Наблюдението на домакинските бюджети. Проучването прави тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат на пандемията КОВИД-19. Анкетирани са били 5740 души на възраст 16 и повече навършени години от 3053 домакинства.
Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 18,2 на сто от анкетираните, а едва 3,3 на сто не изпитват никакви затруднения. Общо делът на хората без затруднения през второто тримесечие на 2022 г. намалява с 0,2 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 г. и с 2,9 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година. 
През второто тримесечие на 2022 г., за 73 на сто от българите доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Увеличение на доходите са посочили 19,2 на сто от хората, което е с 0,7 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., но с 10,6 процентни пункта по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., когато увеличение са имали 29,8 на сто от хората.
Основните причини за нарастването на доходите и през трите изследвани тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране/преизчисляване на заплатите. 
Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 7,7 на сто от анкетираните, като основните причини са загуба на работа/безработица/фалит на собствена фирма и намаляване на работното време, надницата или заплатата.
През второто тримесечие на 2022 г. 6,9 на сто от българите са заявили, че са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето през последните четири седмици, докато 45 на сто не са се чувствали самотни в нито един момент. Чувството за самота е по-силно изразено при жените - 8,4 на сто са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето, или с 3,1 процентни пункта повече в сравнение с мъжете - 5,3 на сто.
Не са се чувствали самотни в нито един момент 25,8 на сто от възрастните хора. Приблизително два пъти повече, или 51,6 на сто от хората на възраст между 16 и 64 години, не са изпитвали никога самота през последните четири седмици.
И през трите изследвани тримесечия анкетираните дават относително висока оценка по отношение на удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други лица - средно малко над 7 при скала на измерване от 0 до 10. 
Най-ниска е средната удовлетвореност на хората на възраст 16 и повече години от финансовото положение на домакинствата им - 4,61 за четвъртото тримесечие на 2021 г., 4,51 за първото тримесечие и 4,64 за второто тримесечие на 2022 година. Равнището на доходите влияе върху общата удовлетвореност от финансовото положение. За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност и през трите тримесечия е около 6, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи удовлетвореността от финансовото положение и през трите тримесечия е около 3. 
Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните е 5,85 през четвъртото тримесечие на 2021 г., 5,71 през първото тримесечие и 5,96 през второто тримесечие на 2022 г., измерена по същата скала от 0 до 10.