В портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван за обсъждане проект на изменение и допълнение на закона за биоразнообразието, касаещи създаването на структура за управление на мрежата "Натура 2000". Всеки гражданин може да изпрати своето становище до 17 октомври 2022 г.
С проектозакона се определят конкретни органи, отговорни за управлението на защитените зони, както и техните правомощия. Въвежда се задължението за разработване на планове за управление на всички защитени зони, в които ще бъдат определени специфични подробни цели и мерки за опазване, в съответствие с изискванията на Европейската комисия.
В Частичната предварителна оценка на въздействието на настоящия проектозакон се посочва, че целите на разработения нормативен акт са пряко свързани със създаването на по-голяма ефективност при управлението на Европейската екологична мрежа "Натура 2000", както и подобряването на условията за опазване на биологичното разнообразие. По този начин ще се преодолее неспазването на задълженията по Директивата за местообитанията.