Регионалната роля на производството на безалкохолни напитки и бутилирани води е пряко зависима от размера на местната икономика, в която е разположена промишлеността. В България фокусът е върху местностите около София и на север от нея, около Пловдив, както и в района на Родопите. Това показват резултатите от изследване на Института за пазарна икономика за Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, представено по-рано през годината, съобщиха от асоциацията.
Най-големи клъстери на производство има в Костинброд, Съединение, Девин и София, в които има и най-голямо струпване на работещи в отрасъла. Над половината от приходите от продажби на нефинансови предприятия формира отрасълът в Девин, а този в Костинброд - над една трета. Целта на проучването е да даде актуална картина на основните показатели за състоянието и динамиката на сектора и да анализира цялостното въздействие от дейността на компаниите върху свързаните отрасли и икономиката на страната.
"В източните части на страната този клон на преработващата промишленост почти отсъства. Причина за това е достъпът до води там, тъй като голяма част от него се фокусира в бутилирането на минерална вода. Важно е да отбележим обаче ролята на отрасъла върху местната икономика - относително малка за София, но структуроопределяща за Костинброд, където създава приблизително една пета от всички работни места. Същото се наблюдава и при местните пазари на труда в Съединение и Девин", каза Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки.
Тя допълни, че ако вземем предвид единствено фирмите, които имат приходи над 1 млн. лева, най-голяма концентрация на работещи в отрасъла има в Костинброд - над 1000 работещи в бутилиращи предприятия през 2020 г. Следват Съединение с над 700 наети, Девин - с над 600 и София - с над 300. Всички приходи, генерирани от водещите компании в производството на безалкохолни напитки и бутилирани води, се разпределят почти успоредно с броя на наетите - 29 процента от приходите на големите фирми в бранша са съсредоточени в Костинброд. След него се нареждат Девин с 8 процента и столицата с 5 процента.
Предприятията, произвеждащи безалкохолни напитки и бутилирани води, осигуряват 5 процента от общата заетост в хранително-вкусовата промишленост, което се равнява на близо 4700 работни места. Това представлява 0,9 процента от заетостта в преработващата промишленост в България и 0,2 процента от наетите в цялата икономика на страната. Освен производител, България е и нетен вносител на безалкохолни напитки. През последните пет години се наблюдава бързо увеличаване на външната търговия, при което нарастват както износът – от 16,3 млн. евро до 102,5 млн. евро, така и вносът – от 70,3 млн. евро до 155,9 млн. евро. Въпреки безпрецедентните ограничения, свързани с пандемията, тенденцията за растеж се запазва и през 2020 г.
Износът е фокусиран основно към Италия (около половината от реализираните продажби), Гърция, Сърбия и Румъния. Вносът е относително по-диверсифициран - около една трета от общия внос е от търговия с Италия, следвана от Румъния (13 процента) и Сърбия, Унгария и Австрия (общо 26,5 процента).
Лъчезар Богданов, главен икономист от Института за пазарна икономика, каза още, че производството на безалкохолни напитки и бутилирани води в страната има преки въздействия и върху останалите производства в икономиката. Той напомни още, че България е нетен износител в редица други производства, които са свързани помежду си. "Производителите на безалкохолни напитки ползват голям набор от всякакъв вид услуги в производствения процес, администрацията и управлението. При всяко от тях се наблюдават повишаване при вноса и износа, приходите и наетите лица през 2019 г. Това са именно предприятията с дейност "Производство на плодови и зеленчукови сокове", "Производство на опаковки от пластмаса", "Производство на други изделия от хартия и картон", "Печатане на други издания и печатни продукти", както и "Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн". Към тях можем да добавим и предприятията, занимаващи се със складиране и логистика, рекламна дейност и пазарни проучвания, техническо обслужване и ремонт на машини, оборудване и автомобили, юридически и счетоводни дейности и не на последно място – при търговията на едро и дребно с храни, напитки и тютюневи изделия", посочи Богданов.
Резултатите от проведеното изследване се базират на отчетените от индустрията данни за 2019 г., когато в страната активно оперират 187 предприятия с основна дейност "Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води". От тях 14 са средните и големи предприятия, генериращи над 87 процента от общите приходи от продажби в сектора и 91 процента от добавената стойност. По данни на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, тогава в страната ни са произведени 1757 млн. литра напитки, от които близо 47 процента представляват бутилирани води.
Според публичните регистри на Министерство на здравеопазването и Българската агенция за безопасност на храните, производствена дейност в страната се извършва в над 150 обекта. През отчетния период предприятията, произвеждащи безалкохолни напитки и бутилирани води, генерират приходи от продажби от над 810 млн. лева. Това представлява близо 44 процента от приходите на компаниите, произвеждащи всякакви видове напитки, около 6,3 процента от приходите на производителите общо на храни и напитки в страната и 1,2 процента от приходите за преработващата промишленост в България.