Служебното правителство разгледа и прие постановление за изменение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДРВВЗ), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 
Проектът на Постановление има за цел актуализиране на нормите на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ по отношение функциите на Главна дирекция ДРВВЗ, длъжностното лице по защита на личните данни и експерта по мрежова и информационна сигурност. С измененията в Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ не се предвижда промяна в числеността на агенцията.
С прецизиране и детайлизиране на разпоредбите на Устройствения правилник на агенцията ще се постигне съответствие с нормите на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, се посочва в съобщението.