През второто тримесечие на годината брутният вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз се е увеличил с 0,7 на сто спрямо първите три месеца на годината, докато в еврозоната показателят е прибавил 0,8 на сто. Това сочат най-новите сезонно коригирани данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й.
Отнесено към периода април-юни 2021 г., през същите месеци на настоящата година БВП на Евросъюза е нараснал с 4,2 на сто, а сред страните от валутния съюз - с 4,1 на сто. Това представлява забавяне на икономиките в сравнение с първото тримесечие, когато отново на годишна основа БВП се покачи и в двата блока, съответно с 5,5 на сто и 5,4 на сто.
За сравнение Евростат посочва, че през второто тримесечие на годината БВП на САЩ е намалял с 0,1 на сто в сравнение с предходното тримесечие, когато изтри 0,4 на сто. 
В България икономиката е нараснала с 0,8 на сто през тримесечието, приключващо в края на юни, спрямо януари-март. Тогава родният БВП се увеличи с 0,9 на сто. През второто тримесечие на годишна база българският БВП е прибавил 4 на сто, което е забавяне спрямо 4,2 на сто през първото тримесечие, и след 5 на сто, регистрирани през последното тримесечие на 2021 г.
Нидерландия (+2,6 на сто) отбелязва най-голямо увеличение на БВП през второто спрямо първото тримесечие, следвана от Румъния (+2,1 на сто) и Хърватия (+2,0 на сто). Най-силен спад регистрират Полша (-2,1 на сто), Естония (-1,3 на сто), Латвия (-1,0 на сто) и Литва (-0,5 на сто).

 

 
Компоненти на БВП и принос към растежа
През април-юни крайните потребителски разходи на домакинствата са се увеличили с 1,2 на сто в ЕС и с 1,3 на сто в еврозоната, сочи статистиката. През предходното тримесечие показателят остана непроменен. 
Правителствените разходи за крайно потребление са прибавили 0,6 на сто както в ЕС, така и в еврозоната, след минимални увеличения през предишното тримесечие.
Бруто образуването на основен капитал е нараснало с 0,7 на сто в ЕС и 0,9 на сто в еврозоната.
Износът се е увеличил с 1,4 на сто в Евросъюза и с 1,3 на сто във валутния съюз. Същевременно и вносът е прибавил съответно 1,9 на сто и 1,8 на сто.
Разходите за крайно потребление на домакинствата са имали положителен принос за растежа на БВП (+0,6 процентни пункта) и в ЕС, и в еврозоната. Приносът на крайните държавни разходи също е положителен (+0,1 п.п. за всяка от общностите), както и приносът на бруто образуването на основен капитал (0,2 пр. п.). Приносът на външното салдо обаче е отрицателен и за БВП и на двете зони (-0,2 пр. п.) 
Въз основа на сезонно коригирани данни Евростат посочва, че обемите на БВП в ЕС и еврозоната съответно са с 2,3 на сто и 1,8 на сто над равнището, регистрирано през четвъртото тримесечие на 2019 г., преди избухването на пандемията от коронавирус.
Заетостта се е увеличила в ЕС, еврозоната и България
Броят на заетите лица сред трудоспособното население на ЕС и еврозоната се е увеличил с 0,4 на сто през второто тримесечие на годината в сравнение с първото тримесечие, когато се разшири съответно с 0,5 на сто и 0,7 на сто.
Спрямо същото тримесечие на предходната година заетостта е нараснала с 2,4 на сто в 27-членния блок и с 2,7 при страните използващи евро. През първото тримесечие на 2022 г., отново на годишна база, заетите бяха с 2,9 на сто повече в ЕС и с 3,1 на сто в еврозоната.
Отработените часове през второто тримесечие са се увеличили съответно 0,5 на сто и 0,6 на сто спрямо януари-март 2022 г., и с 3 на сто и 3,7 на сто спрямо април-юни 2021 г.
През периода април-юни в България броят на заетите лица, както и отработените от тях часове, се е покачил с 0,2 на сто спрямо първото тримесечие, когато прибави 0,4 на сто. През второто тримесечие, отнесено към същото тримесечие на 2021 г., заетостта в страната ни се е увеличила с 1,3 на сто, след ръст с 1,6 на сто през януари-март тази година.
Най-висок ръст на заетостта в сравнение с предходното тримесечие отчитат Литва (+3,1 на сто), Чехия и Ирландия (+1,6 на сто за всяка), докато страните, в които тя намалява са Испания (-1,1 на сто), Португалия (-0,7 на сто), Естония (-0,6 на сто), Румъния (-0,5 на сто) и Хърватия (-0,4 на сто).