От Регионалната здравна инспекция (РЗИ) проверяват годността на водата за питейно-битови нужди в Ловеч, съобщават от здравната инспекция. Причината е множество запитвания относно мътната вода, течаща от крановете на потребителите.
От РЗИ са извършили пробонабиране от питейна вода при крайни консуматори от четири пункта в различни райони на  Ловеч, съгласно обща мониторингова програма с ВиК-Ловеч. Извършено е пробонабиране и от водоизточника за Ловеч – речно водохващане с. Черни Осъм.
Пробите се изпитват по физико-химични и микробиологични показатели за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Анализът на резултатите ще бъде готов до 72 часа, допълват от здравната инспекция.