Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане днес проектопромени в Закона за съдебната власт. Целта е да се осигури изпълнение на мярка „Укрепване ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт", част от  Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ). Това съобщиха от МП.
Мярката предвижда прецизиране на правомощията и укрепване на институционалния капацитет на Инспектората към ВСС, включително чрез преразглеждане на етичните насоки за поведение на магистратите и обобщаване на добрите и лоши практики в спазването на етичните правила в сътрудничество с Висшия съдебен съвет (ВСС) и в съответствие с относимите международни и европейски стандарти. В Националния план за възстановяване и устойчивост изрично е уточнено, че предвидените мерки няма да доведат до разширяване на дисциплинарните правомощия на Инспектората и преди въвеждането им ще бъдат консултирани с Венецианската комисия към Съвета на Европа.
С промените двете колегии на Висшия съдебен съвет (ВСС) поотделно могат да приемат кодекси за етично поведение, които ще заменят Кодекса за етично поведение на българските магистрати. В действащата редакция на закона подобно правомощие не е разписано, а въвеждането му укрепва независимостта на всяка от колегиите да приема самостоятелно решение по въпроси от своята компетентност. Регламентира се срок от три месеца от влизането на закона в сила, в който съдийската и прокурорската колегии на ВСС да приемат кодексите.
Допълват се и правомощията на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Съвместно с комисиите по професионална етика към двете колегии на ВСС ежегодно да обобщава добрите и лошите практики по спазването на етичните правила, като ИВСС предоставя информацията на колегиите. Въз основа на този преглед Инспекторатът ще може да прави предложения пред съответната колегия на ВСС за изменение и допълнение на кодекса за етично поведение.
Като отделно правомощие на Инспектората е изведено организирането и провеждането на антикорупционни обучения, обучения за укрепване на почтеността и независимостта на съдиите, прокурорите и следователите и конфликт на интереси.