Европейската комисия (ЕК) призовава за предложения и коментари относно своето предложение за устойчива употреба на продукти за растителна защита, публикувано на 22 юни т.г., което е в изпълнение на целите на стратегията "От фермата до трапезата" и стратегията за биоразнообразие за намаляване с 50 процента на употребата и риска от химически пестициди и 50 процента на по-опасните пестициди в ЕС до 2030 г. Всеки може да изпрати своите мисли по този регламент до 19 септември 2022 г. чрез портала на ЕК, съобщават от Национална селска мрежа (НСМ).
След приключване на определения за изпращане на предложения и коментари период, ЕК ще направи обобщение, което ще представи на Европейския парламент и Съвета, за да бъдат използвани в законодателния дебат.
Регламентът е задължителен в своята цялост и ще се прилага пряко в държавите членки. Лайтмотивът на ЕК е, че времето на химическите продукти за растителна защита изтича и те трябва да се използват само в краен случай.
Държавите членки ще трябва да изготвят и публикуват национални планове за действие. За да бъдат ефективни, в тях следва да се съдържат количествени цели, позовавания на обвързващите национални цели за намаляване до 2030 г., както и съответни индикативни цели, мерки, графици и показатели за намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху човешкото здраве и околната среда.
ЕК предвижда началото на прилагането на настоящия регламент "да бъде отложено, за да се даде възможност на компетентните органи и на операторите да се подготвят за изискванията, въведени с него".