Бюджетът на община Кюстендил, след актуализация и получени трансфери, е в размер на 73 050 016 лв. Приходите по него са 63 605 300 лв.  От тях 63 процента държавни трансфери са за делегирани от държавата дейности, собствените приходи са 20 процента, а 13 на сто - реализираният от предходната година остатък. Това стана ясно от представянето на изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Кюстендил за 2021 г., както и състоянието на общинския дълг към 31 декември 2021 година, които ще бъдат гласувани на сесия на Общинския съвет тази седмица.
Общината отчита ръст при събраните данъчни приходи за 2021 година. Към края на миналата година в общинската хазна са постъпили данъчни приходи в размер на 5 711 109 лв., при годишен план 5 800 000 лв. (98,47 процента). В сравнение със същия период на 2020 г. са събрани данъчни приходи с 964 360 лв. повече (20,32 на сто), а в сравнение с предкризисната 2019 г. - със 17,25 процента повече, каза заместник-кметът Надя Каратова.
По отношение на такса битови отпадъци, която е с най-висок дял от всички общински такси, се наблюдава тенденция за нарастване на реализираните средства с между 28 – 33 процента годишно. През 2021 г. са събрани средства в размер на 1 940 851 лв., което е с около 487 хил.лв. повече в сравнение със същия период на предходната година. Ръстът на приходите се дължи на няколко единични суми, постъпили по наказателни постановления след дългогодишни съдебни процедури.
Събраните приходи от общинска собственост възлизат на 2 285 263 лв., при годишен план 3 178 600 лв., изразено в проценти изпълнението е 78,89 на сто. В сравнение с отчета за същия период на 2020 г. са събрани повече приходи в размер на 360 650 лв., което представлява увеличение на прихода от собственост с 18,74 процента. В сравнение със същия период на предкризисната 2019 г., обаче, се наблюдава съществено изоставане с над 962 хил.лв., или близо 30 на сто. 
Приходите от продажба на общинско имущество са в размер на 1 315 825 лв. при план 1 280 500 лв., като събраните в повече 35 325 лв. са останали като преходен остатък и са разпределени в бюджета за 2022 г. за капиталови разходи и текущи ремонти. 
Общият разход по бюджета на община Кюстендил към края на миналата година е в размер на 63 605 269 лв. Най-голям дял от разходите са направени във функция "Образование" - 36,75 на сто. Общинският дълг в началото на годината е в размер на 5 241 700 лв., като по облигационния заем главницата е 4 300 000 лв., каза заместник-кметът Надя Каратова.
Приз миналата година на територията на община Кюстендил са изповядани сделки за имущества на стойност с 10 891 700 лв. повече от 2020 г. и със 7 874 800 лв. от 2019 г., сочат още данните от отчета.