България разполага с газови запаси за 2 месеца и няма опасност от повторение на ситуацията от зимата на 2009, когато избухна газовата криза между Русия и Украйна.

В случай на ограничение на доставките на газ от Русия, основният алтернативен източник на газ е подземното газово хранилище "Чирен". В момента там има налични около 200 милиона куб.м. природен газ. Те могат да обезпечат потребностите на уязвимите потребители в страната за период от два месеца.

Съществуваща възможност за посрещане на нуждите от природен газ е и местният добив от находище "Галата". По данни за 2013 находището обезпечава около 10% от потреблението на "синьо гориво" в страната

Като източник за алтернативни доставки е и съществуващата газопреносна мрежа с Гърция, която от 1 януари тази година осигурява техническа възможност за доставки към България.

В Министерството на икономиката и енергетиката беше разработен и въведен преди повече от година план за действие при извънредни ситуации. В него е описана методологията на действията при газова криза, както и превантивен план за действие, в който се съдържат оценки на риска.