Служебното правителство прие решение за изменение на решението за определяне на национален координатор от българска страна на Инициативата „Три морета“, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. С изменението за координатор се определя министърът на иновациите и растежа, независимо от името на човека, който заема поста.
„Три морета” има за цел да подпомогне икономическото развитие на страните от Централна и Източна Европа, като насърчи инвестициите - публични и частни, в проекти, насочени към развитието и укрепването на енергийната, транспортната и дигиталната свързаност между държавите от региона на инициативата.
Инициативата не е институционализирана и няма седалище и секретариат. Всяка от участващите държави посочва национален координатор, който взаимодейства с националните координатори на останалите държави членки. Националният координатор за България е определен с т. 1 от Решение № 629 на Министерския съвет от 2020 година. С предходните две изменения за национални координатори са определяни конкретни министри с техните имена.
Във връзка с последната смяна на състава на Министерския съвет (назначеното с указ на президента служебно правителство) и предстоящите парламентарни избори на 2 октомври 2022 г., е необходимо да отпадне посочването на името на конкретен министър на иновациите и растежа, който да изпълнява функциите на национален координатор от българска страна на Инициативата „Три морета”.
Изменението има за цел да повиши правната сигурност при извършването на правни и фактически действия от действащия министър на иновациите и растежа в изпълнение на РМС № 629/2020 г., във всеки момент във времето, независимо от текущия състав на Министерския съвет, както и да повиши стабилността на решението на МС, като не се налага неговото изменение при всяка смяна на лицето, назначено за министър на иновациите и растежа.