Служебното правителство отмени постановлението за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемането на устройствения му правилник, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. С отмяната на постановлението ще се избегнат неблагоприятните последици от предвидените в него структурни, кадрови и функционални промени както в Министерството на финансите, така и в други административни структури в и извън системата на Министерството на финансите, уточняват от правителството. 
С отмяната на постановлението се осигурява създаването на едно от условията, необходими за организацията и произвеждането на прозрачни, честни и демократични избори за народни представители за 48-мо Народно събрание, както и за ефективна защита на фиска. Отпадането на физическия контрол при отпечатването на ценните книжа можеше сериозно да затрудни изпълнението на ангажиментите на Министерството на финансите във връзка с контрола при отпечатването на бюлетини съгласно Изборния кодекс, както и контролните функции във връзка със защитата на фиска, посочват от пресслужбата на служебния кабинет. 
В служебното правителство министърът на финансите не съвместява функциите на заместник министър-председател по управление на европейските средства. Това налага запазването на дирекцията „Централно координационно звено“ в структурата на администрацията на Министерския съвет с цел обезпечаване на надлежното и ефективно подпомагане на вицепремиера при изпълнението на неговите правомощия.
С отмяната на постановлението отпада и преминаването към Министерството на правосъдието на дейностите, свързани със защитата на българската държава по международни арбитражни дела и осъществяване на процесуалното представителство на държавата пред чужди юрисдикции, включително международни арбитражни производства.
С акта на правителството се одобряват и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г., които са обвързани с план за оптимизиране и извършване на структурни промени в системата на Министерството на финансите, като сред тях е увеличаване на числеността на персонала на Агенцията за държавна финансова инспекция за обезпечаване на постоянно увеличаващия се брой искания за извършване на финансови инспекции. Допълнителните щатни бройки са за сметка на закрития Национален компенсационен жилищен фонд, се посочва в съобщението.