По предварителни данни през второто тримесечие на 2022 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 9,8 на сто спрямо първото тримесечие на 2022 година. Ръст се наблюдава при всички дейности, като той е най-голям при "Воден транспорт" - с 52,6 на сто, и "Въздушен транспорт" - с 23,5 на сто. Това съобщи Националният статистически институт.
Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите "Транспорт, складиране и пощи", "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" и "Други бизнес услуги".
Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 5,4 на сто спрямо първото тримесечие на 2022 година. Най-голямо увеличение е отчетено при "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (14,9 на сто) и "Издателска дейност" (8,5 на сто), а понижение е регистрирано при "Радио- и телевизионна дейност" (1,2 на сто). 
При Други бизнес услуги най-голям ръст спрямо предходното тримесечие е отчетен при "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" - с 46 на сто, "Дейности по почистване" - с 16,3 на сто, и "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила" - с 13,9 на сто. Намаление се наблюдава при "Рекламна дейност и проучване на пазари" - с 3,9 на сто.
През второто тримесечие на 2022 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор "Транспорт, складиране и пощи" е с 39,7 на сто над равнището на същото тримесечие на 2021 година. Значителен ръст е регистриран при "Въздушен транспорт" - с 213,1 на сто, "Воден транспорт" - със 72,6 на сто, и "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" - с 58,4 на сто. 
Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения", изчислен от календарно изгладени данни, е със 17,8 на сто по-висок през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Съществен ръст се наблюдава при "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (46,6 на сто), "Издателска дейност" (27,9 на сто), "Информационни услуги" (23,3 на сто) и "Дейности в областта на информационните технологии" (21,4 на сто). 
При Други бизнес услуги най-голям ръст спрямо второто тримесечие на 2021 г. е отчетен при "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" - със 177,7 на сто, и "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила" - с 38,1 на сто.