От новата академична в Медицински университет – Пловдив ще се изучават девет нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми. Те са създадени, така че да отговорят на търсенето на пазара на труда. Това съобщиха от висшето училище. Обучението по тях ще се осъществява съвместно с още осем образователни и научни институции от страната и 6 университета от чужбина.
Учебните планове и програми на новите специалности са разработени и се реализират в рамките на проект ОМНИА, финансиран по процедура „Модернизация на висшите училища“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Сред партньорските институти са Медицинските университети в София и Плевен, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Университетът по хранителни технологии, Национална спортна академия „Васил Левски“, Тракийският университет – Стара Загора, Националният център по заразни и паразитни болести, Институтът по молекулярна биология на БАН. Асоциирани партньори от чужбина са институти в Гърция, Франция и Италия. Магистърската програма „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории” е интердисциплинарна и е предназначена да отговори на нарастващите нужди от професионалисти в областта на лабораторната диагностика на заразните заболявания и имуномедиираните болести. Магистърската програма „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ има за цел да подготви лекари за участие в екипите, обезпечаващи спортни състезания и мероприятия, в професионални и аматьорски спортни клубове.
Останалите нови магистърски програми са „Диететика“, „Иновативни лекарства“, „Иновации и предприемачество във фармацевтичния бизнес” и „Биостатистика“.  Докторските програми „Гериатрична медицина” и „Палиативна медицина” са фокусирани съответно върху бързото стареене на обществото и смъртни случаи от болести, които причиняват сериозни страдания. Докторска програма „Медицина, психология и вяра“ ще подготвя експерти, които да полагат цялостна, холистична грижа за пациентите и техните семейства, както и да използват съвременните възможности на телеобразованието, електронната наука и телемедицината.