На Фондовата  борса започва търговията с акции на "Бии Смарт Текнолоджис" АД на пазар "Бийм" след успеха на първичното публично предлагане (IPO), в което компанията набра 1 199 990 лева, съобщава Борсата.
"Инвеститорите подкрепиха "Бии Смарт Текнолоджис", защото разпознават потенциала на успешната комбинация от кауза и иновативни бизнес модели. Това напълно кореспондира с мисията на пазар "Бийм" – да подпомага растящи компании, които са в авангарда на екологично отговорния бизнес. “, каза Васил Големански, заместник-председател на Съвета на директорите на БФБ.
Размерът на емисията на "Бии Смарт Текнолоджис" е 407 386 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1  лев. "Бии Смарт Текнолоджис" планира да инвестира набраните средства в разрастване на бизнеса си на европейския пазар.