Проект, финансиран от Националния иновационен фонд, разработва природната алтернатива на антибиотиците в животновъдството, съобщава Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).
"Биовет" АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. Компанията кандидатства в рамките на Национален иновационен фонд, администриран от ИАНМСП, и благодарение на безвъзмездната финансова помощ разработва природна алтернатива на антибиотиците за целите на животновъдството, с което допринася и за по-благоприятен ефект върху човешкото здраве. 
"Иновативността е важен приоритет за нашата компания. Разполагаме със собствено звено за научно-изследователска и развойна дейност, в резултат на което притежаваме множество патенти и полезни модели", коментират от компанията.
"Интензивността на животновъдството в световен и национален аспект е съпроводено с процеси на непрекъснато отдалечаване на животните от естествената им среда. Това често резултира в разнообразни патологични отклонения, които протичат преди всичко на популационно ниво. Особено място заемат инфекциозните заболявания и най-вече тези от обусловен характер. Млечните крави, чиито главно предназначение е млекопроизводството, са обект на редица заболявания, които могат да нарушат тяхната продуктивност и да ги направят неспособни да осъществяват основната си функция. Едно от най-проблемните в икономически аспект заболявания е инфекциозният ендометрит. Обикновено борбата с него се води чрез прилагане на интраутерийни шприцове, съдържащи антибиотици като основен компонент на терапията. Антимикробните лекарства успешно се справят с болестотворните микроорганизми, възстановявайки естествената стерилност на матката. Но това също унищожава вагиналната микрофлора, която поддържа нормален киселинен баланс. Следователно, след лечение с антибиотици, кравите са неподходящи за осеменяване в продължение на 2-3 и повече месеци", разказват относно нуждата от подобна разработка от "Биовет".
Разработката се отнася до създаване на иновативни ветеринарни формулировки от природни вещества за контрол на ендометрити при крави. Крайните резултати, както и съпътстващите бъдещото им производство технологии, са част от приоритетната тематична област на Фонда - "Индустрия за здравословен живот и биотехнологии" и по-специално в "Биотехнологии с пряко приложение за здравословен живот, както и лечебни лекарствени средства". 
Лекарствените средства, които бяха създадени в резултат на изпълнението на проекта са предназначени за приложение във ветеринарната медицина, но на практика правилното и оптимизирано прилагане върху животните оказва пряко влияние върху здравето на хората, консуматори на месо и мляко от крави, засегнати от заболяването. В същото време природната алтернатива на антибиотиците даде възможност за значително намаляване на създаваната резистентност у човека, която се формира поради консумацията на месо и мляко. 
Наличието на финансова помощ от Националния иновационен фонд разшири обема на извършваните изследвания. Беше увеличен екипа по проекта, бяха направени повече изследвания на по-голям брой природни вещества, за по-кратко време. Това е от особено значение за създаване на алтернативни продукти и внедряването им в производството, посочва ИАНМСП. 
"Третирането на крави с клиничен ендометрит с новосъздадените интраутерийни шприцове "ФЧД" и "ФЛ", в дози 20 mL/глава/ден, в продължение на 5 последователни дни демонстрира близка ефективност с тази на референтния продукт "Метрикур", съдържащ цефалоспорини от първа генерация, приложен в доза 19 g/глава/ден, в продължение на 3 дни. Резултатите от клиничната ефективност на изпитваните формулировки, показват от 80,0 на сто до 90,0 на сто клинична ефективност, както и чувствително намаляване периода на възстановяване и интервала от отелване до заплождане.  Настоящото проучване показа, че шприцовете могат да бъдат използвани като алтернатива на антибиотичната терапия за лечение на клинични ендометрити при лактиращи млечни крави“, завършват от компанията, като допълват, че „постигнатите много добри резултати ни дадоха възможност да насочим дейността си към създаване на полезен модел или патент, като в същото време правим  постъпки за регистрация на двата продукта за производство и продажба и разширяване на  продуктовото ни портфолио".