През ЯНУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 534 (с 213 повече в сравнение с декември м.г.). Започналите работа безработни без квалификация са 202, с работническа професия са 153, а специалистите със средно специално и висше образование - 179. Над 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 120. Заетост е осигурена на 53 продължително безработни от областта, както и на 12 безработни с намалена трудоспособност.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 245 безработни, което съпоставено с декември м.г. е с 62 повече. С активното посредничество на бюрата по труда 123 безработни са наети на работа по различни програми за заетост.
Общо обявените през януари свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 656 (броят им е в пъти по-голям в сравнение с декември м.г., което се дължи предимно на стартирането в началото на годината на националната програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост”).
През месеца и търсенето на работна сила на първичния пазар значително е нараснало – със 158 в сравнение с декември, и с 67 съпоставено със същия месец на м.г. Заявените места в бюрата по труда са предимно от частния сектор. Заявени са общо 318 работни места. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (156), търговията (48), селското стопанство (36), административните и спомагателните дейности (17), образованието (12), строителството и транспорта (по 10) и др.
По програми за заетост в област Русе са заявени общо 338 работни места. Значителната част от тях са по националната програма „От социални помощи към осигуряване назаетост” – 220, а по националната програма „Асистенти на хора с увреждания” – 116.
Към края на януари в двете бюра по труда в област Русе – Русе и Бяла, регистрираните безработни са 11 422. Техният брой се увеличава в сравнение с края на ноември с 427. Причина за увеличената безработица е затварянето на различните програми и схеми за заетост, които работиха много добре м.г., обичайното сезонно освобождаване на хора. Като търсещи работа лица са регистрирани и 567 заети, 443 пенсионери и 185 учащи.
Равнището на безработица за област Русе, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 11,1%, при 10,7% през предходния месец. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 12,2 на сто.
• По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 43,2% /1757 безработни лица/, следват общините Борово – 44,6% /691/, Ценово – 42,7% /759/, Две могили - 31,6% /1076/, Сливо поле – 23,7% /804/, Бяла – 22,6% /1088/, Иваново - 18,2% /524/, и най-ниско в община Русе - 5,8% /4723/.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 47%, с работнически професии – 33%, специалисти – 20%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 40%, хората със средно образование са 50%, а висшистите – 10%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 40%, а младежите до 29 години – 16%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 644.