Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. обяви процедура по подмярка 1.2. "Демонстрационни дейности и действия по осведомяване" от мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване" от ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от Министерството на земеделието.
Подпомагането по подмярка 1.2. е насочено към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на знания и информация в областта на селското и горското стопанство.
Чрез разпространение на знания и усъвършенстване на уменията в земеделието и горското стопанство се цели подобряване на човешкия потенциал, осигуряване на адекватно равнище на техническите и икономическите знания и умения в областта на управлението и бизнеса, новите технологии, качеството и безопасността на продуктите, биологичното производство и устойчивото управление на природните ресурси, включително възобновяемите източници на енергия.
Допустими кандидати по процедурата са висши училища, професионални гимназии, научни институти, научни центрове и опитни станции, които разполагат с опитни полета за провеждане на демонстрации.
Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат по процедурата, е до 977 900 лева. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза на 29 337 000 лева.
Проектните предложения могат да бъдат подадени от кандидата чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП) на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.