Министерството на земеделието започна специализираните теренни проверки на физически блокове, чрез които ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за кампания 2022, съобщиха от ведомството. Целта е да се установи дали площите във физическите блокове, както и заявените извън обхвата на слоя "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2022 г., отговарят на критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.
Проверките касаят също определяне или актуализиране на границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване.
На контрол подлежат и физически блокове, в които са заявени площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци. В това число влизат също такива, при които към момента на заявяване посочената култура не отговаря на начина на трайно ползване на физическия блок.
Съгласно заповед на ресорния министър, областните дирекции "Земеделие" организират извършването на проверките. Те могат да се провеждат и без присъствието на земеделските стопани, когато по обективни причини не е бил осъществен контакт с тях, или въпреки че са информирани, не присъстват по време на проверката по график.
Списъците с физически блокове, определени за проверка, индикативните графици за проверка, както и всяка друга информация от значение за теренните проверки, ще бъдат публикувани на интернет страниците на съответната ОД "Земеделие", както и на информационните табла в ОД "Земеделие" и всички общински служби по земеделие в областта.
Предвижда се проверките на физически блокове да приключат до 16 септември 2022 г. В резултат на събраните данни и предстоящата дешифрация на Цифровата ортофотокарта от новото самолетно/сателитно заснемане, ще бъде определен обхватът на специализирания слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2022 г.